Gareth Morlais yn arwain sesiwn Storycamp. Llun gan Ashroplad

English

Gareth Morlais

Arweinydd straeon digidol gyda phrofiad eang o greu gwefannau. Cynhyrchydd gwefan cyntaf BBC Cymru, rheolwr prosiectau radio yng Nghymru ac yn Sri Lanka. Yn arbenigo bellach yn y Gymraeg, technoleg a chyfryngau digidol.

Hanes gyrfa

Arbenigwr y Gymraeg, technoleg a'r cyfryngau digidol, Llywodraeth Cymru. 13 - .

Helpu cynyddu argaeledd cyfryngau rhyngweithiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Annog y prif gwmnau technegol rhyngwladol megis Google, Microsoft, Apple, Amazon, a.y.b., i gynnig mwy y yr iaith Gymraeg. Gweinyddu cronfa y Gymraeg, Technoleg a Chyfryngau Digidol Llywodraeth Cymru. Yn arbenigo yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn annerch cynulleidfaoedd Mentrau Iaith Cymru, EduWiki2013 a seminar technoleg NPLD's 2014.

Uwch gynhyrchydd gweithredol bbc.co.uk/cymru, Caerdydd. 08 - 13.

Comisiynu cynnwys a gwasanaethau Cymraeg ar-lein. Arwain ac ysbrydoli'r tîm sy'n cynhyrchu'r wefan bbc.co.uk/cymru, ac eithrio Newyddion a Dysgu. O'r celfyddydau i'r Eisteddfod; o hanes i'r hafan; o Pobol y Cwm i Blwyddyn Gron, mae'r uwch gynhyrchydd yn sicrhau fod cynnwys Cymraeg safonol ar gael ar y wefan a bod hyn yn apelio at yr ystod amrywiol o bobl sy'n siarad Cymraeg. Mae lobïo a pherswadio rheolwyr adrannau BBC Online i wasanaethu'r gynulleidfa Gymraeg yn rhan bwysig o'r rôl. Meithrin hinsawdd arloesol a datblygu strategaeth i wasanaethau Cymraeg y BBC ar y cyd gydag aelodau'r tîm mewn sesiynau syniadau a thrwy drefnu a mynychu sesiynau arsylwi defnydd Cymry o'r we. Rheoli perfformiad staff drwy gyfarfodydd rwtîn rheolaidd ac arfarniadau. Rheoli cyllidebau, monitro a chyrraedd targedau cyrhaeddiad, safon a gwariant allanol.

Aelod o dîm straeon digidol BBC Cymru Wales, Caerdydd a Chymru gyfan. 01 - 08.

Dechrau fel cynhyrchydd ar y wefan ac wedyn dod yn gynhyrchydd y prosiect cyfan. Gweithio'n agos gyda'n cynulleidfaoedd ledled Cymru ac mewn partneriaethau gyda mudiadau a cholegau Cymreig. Gwnaethon ni ddatblygu model o hyfforddi hyfforddwyr er mwyn sicrhau bod y weithred o gynhyrchu straeon digidol yn parhau tu hwnt i fywyd y prosiect. Arweiniais dîm o'r BBC i gydweithio gyda Valleys Kids ar eu prosiect Rhondda Lives! Yn 2012 bydd DS7 - seithfed cynhadledd flynyddol straeon digidol Cymru - yn cael ei chynnal. Yn ogystal â datblygu a diffinio ein hethos a gosod safonau golygyddol, roedd angen i ni arloesi ym myd hawliau a chytundebau oherwydd natur ar-alw, rhyngwladol y rhyngrwyd.

Cynhyrchydd cynnwys BBC Ar-lein, Caerdydd. 98 - 01.

Cynhyrchu gwefan Catchphrase i ddysgwyr Cymraeg gyda dros fil o danysgrifwyr i'r cylchlythyr wythnosol. Gweithio gyda chwmni Imaginet i greu gwefan gyntaf Pobol y Cwm.

Cynhyrchydd llawrydd. 96 - 98.

Gweithio gydag adran gomisiynu BBC Cymru Wales. Helpu golygydd Radio Cymru i argyhoeddi cynulleidfa'r orsaf o fanteision ail-lansio'r orsaf i apelio at ystod fwy eang o'r cyhoedd. Gwnes i gynhyrchu cais buddugol Radio Wales am wobr Sony Gold Best Radio Station. Ymgynghori Media Merchants yn Southern TV ar raglen Art Attack. Ysgrifennu colofn wythnosol yn yr Abergele Visitor i North Wales Independent Press.

Rheolwr datblygu rhaglenni, TNL Radio, Colombo, Sri Lanka. 94 - 95.

Sefydlu prosiect 'broadcast social action' cynta'r wlad. Roedd angen ymgynghori a chyd-drafod helaeth gyda thrigolion Colombo er mwyn sicrhau'r gwasanaeth mwyaf addas i'r gynulleidfa. Gyda chyngor adran newyddion BBC World Service, lluniais bolisi dogfen safonau golygyddol i wasanaeth newyddion TNL ar adeg o ryfel cartref yn y wlad. Aeth TNL Action ymlaen i ennill gwobr NAB International Award for Broadcast Excellence ym 1997.

Rheolwr Marcher Action, Marcher Coast FM, Bae Colwyn. 93 - 94.

Un o'r tîm wnaeth lansio'r orsaf radio annibynnol sydd heddiw yn rhan o Heart. Yn ein blwyddyn gyntaf, fe helpon ni 3,089 ar y ffôn, creu 960 o fwletinau newyddion lleol a darlledu 705 o gyfweliadau am bynciau o bwys i ogledd Cymru.

Cyflwynydd teledu Prospect Cymru Wales, Caerdydd. 93 - 93.

Teithio i Fongolia fel hanner o griw dau-ddyn i wneud rhaglen deledu i S4C am ganu khoom?y. Roeddwn i'n ymchwilydd, peiriannydd sain ac yn gyflwynydd; roedd Paul Islwyn Thomas yn gynhyrchydd, cyfarwyddwr a dyn camera.

Cynhyrchydd Radio Cymru, Abertawe. 89 - 93.

Pob math o raglenni - cerddoriaeth yn bennaf. Hefyd, lansio a chynhyrchu rhaglen Radio 5 o Gymru o'r enw Rave drwy gydweithio yn olygyddol rhwng tair rhwydwaith radio.

Ymchwilydd Radio Wales, Caerdydd. 88 - 89.

Ar raglen fore Sadwrn Rob Brydon, hefyd eitemau Radio 3 a World Service.

Gweithgareddau

- Dwi'n gyfarwyddwyr Breaking Barriers Community Arts, Llanhileth, ac yn ymddiriedolwr Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

- Dwi'n dal i droi ym myd y straeon digidol ar Twitter (@digitalst) ac ar flog aberth.com/blog.

- Dwi'n cynnal dau flog heipr-lleol am Abergele (Saesneg) ac am Bae Colwyn (Cymraeg).

- Arfer bod yn brif leisydd y grwp glam-roc Cymraeg Ceffyl Pren yn yr 80au. (Mwy am gerddoriaeth)

Cymwysterau

09 BBC Leadership Essentials (3x2 ddiwrnod)

01 - 04 MA (merit) Media Management, Prifysgol Leeds

77 - 79 naw Lefel O, gan gynnwys Mathemateg, Cymraeg a Saesneg

Dwi'n gyrru car.

Dwi'n rhugl yn yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg.

Wedi ennill gwobrau a chael fy nomineiddio am brosiectau amrywiol.

Cysylltu

gareth AT einiog DOT com

@melynmelyn

LinkedIn